Stereotypy

Służba zdrowia w Polsce zwykle kojarzona jest negatywnie – wciąż jeszcze pokutuje ten niekorzystny stereotyp, pomimo stale poprawiającego się stanu i ciągle na nowo podejmowanych wysiłków, aby podwyższyć standard jakości opieki medycznej. W walce ze stosunkowo głęboko zakorzenionym przekonaniem o niskim standardzie usług medycznych w Polsce pomaga z pewnością system akredytacyjny, który wprowadziło Ministerstwo Zdrowia. W odpowiednim rozporządzeniu zawarte zostały wskazania, dobre praktyki i wzory standardów, które należy utrzymywać, aby uzyskać akredytację. Dzięki temu jednostka może starać się o ministerialne wsparcie, zyskując także prestiż, tym cenniejszy, że będący nagrodą właśnie za wysoki standard świadczonych usług.

Badania społeczne

Nagradzanie najlepszych to praktyka równania w górę, zachęcania do podniesienia jakości świadczeń oraz dostosowania warunków panujących w podmiocie medycznym do obowiązujących standardów. Pomiar w zakresie rzeczywistego stanu placówki oraz jej postrzegania przez pacjentów możliwy jest dzięki przeprowadzeniu badania opinii pacjentów, które jednostka może zarówno przeprowadzić samodzielnie, jak i zlecić firmie badawczej specjalizującej się w prowadzeniu badań społecznych.

Co może dać mi firma?

Decydując się na tę drugą opcję wiele się zyskuje – po pierwsze doświadczeni badacze zdecydowanie najlepiej poradzą sobie z niechęcią do wzięcia udziału w ankietyzacji pacjentów. Oprócz tego profesjonalna agencja przeprowadzi badanie ankietowe pacjentów w specjalnie do tego wyselekcjonowanej reprezentatywnej próbie – wartościowe i rzetelne badanie ankietowe pacjentów ma na celu uchwycenie tendencji i trendów, charakterystycznych dla badanej populacji, zatem powinno opierać się na odpowiedziach grupy osób dobranej tak, aby odzwierciedlała strukturę tej populacji. Dlatego zamiast dążyć do przebadania jak największej ilości osób metodą „łapanki”, badacze starannie identyfikują odpowiednią grupę, a następnie przystępują do badania. Mogą także zaproponować telefoniczny kontakt z badanymi, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko nie udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania, częste przy samodzielnym wypełnianiu ankiet pacjentów.  Telefoniczne badanie ma i tę zaletę, że nie wymaga drukowania ogromnych ilości papierowych kwestionariuszy, nie mówiąc już o pracy koniecznej do zakodowania ankiet, czyli nadania im postaci odpowiedniej do statystycznej obróbki, którą następnie przejść muszą dane, aby wyłonić zachodzące zjawiska, tendencje i trendy.

Doświadczenie na wagę złota

Wybierając firmę, której powierzona zostanie realizacja badania satysfakcji pacjentów, warto zapoznać się z jej port folio, dzięki czemu dowiedzieć się można, czy agencja dysponuje doświadczeniem w realizacjach dla sektora medycznego. Jeżeli tak, to jest to z pewnością duży atut, ponieważ firma taka posiada wiedzę o strukturze, zarządzaniu i finansowaniu służby zdrowia, a nierzadko zna także wszelkie prawne obostrzenia dotyczące danych o charakterze medycznym. Pozwoli to na sprawną realizację badań ankietowych pacjentów szpitali i innych jednostek służby zdrowia, dodatkowo gwarantując rzetelność i wiarygodność wyników, będących podstawą  dla uzyskania ministerialnej akredytacji.

Comments are closed.